Recyklaci papíru nikoliv z SKO

Nejvyšší míru recyklace papíru umožní pouze primární oddělená separace, nikoli vybírání papíru ze směsného komunálního odpadu

zdroj :   průmyslová ekologie.cz,   datum  8.4.2018 


recyklaci se shromažďuje 72,5% (60 milionů tun) veškerého papíru spotřebovaného v Evropě a 83% (50 milionů tun) z takto sebraného papíru se recykluje v evropských i českých papírnách.  
  
Evropské i české papírenské podniky během posledních 20 let neustále zvyšují objem papíru určeného k 
recyklaci. V České republice se aktuálně dosahuje již 68% sběru ze spotřebovaného papíru... 

Evropský papírenský průmysl včetně českého je do budoucna připraven
recyklovat jakýkoliv papír shromážděný kvalitními sběrnými systémy. To mu umožní recyklovat na samé hranici technických limitů a k tomu se také zavázal.

Základním předpokladem pro dosažení tohoto cíle je další zlepšení kvality papíru pro recyklaci tím, že se změní nevyhovující systémy sběru papíru v některých zemích Evropy (např. jako součást sběru směsného odpadu) na systémy separovaného sběru. Český systém sběru je založen na separaci, nicméně umožňuje duální sběr materiálů, který se v některých obcích uplatňuje. Český papírenský průmysl je zastáncem maximálního omezení používání tohoto systému.

Během posledních 10 let umožnila čínská vláda zvýšený dovoz papíru určeného k recyklaci, aby tak splnila rostoucí potřeby čínských papíren, které dodávají obalový materiál pro čínskou ekonomiku orientovanou na vývoz.

Evropa souběžně zvýšila své recyklační cíle a sběrné systémy, jako je např. systém „směsného komunálního odpadu“, z kterého je produkován papír pro recyklaci nízké kvality. Tento sběrový papír není většinově předmětem zájmu evropského papírenského průmyslu. Tento materiál našel svůj trh na Dálném východě, a to zejména v Číně.

V nedávné době zavedla Čína opatření, kterými brání dovozu řady materiálů pro recyklaci nízké kvality získávaných z odpadů. A nejedná se pouze o papír. Čína tak učinila jednostranně a bez patřičných lhůt, a tím neumožnila se na novou situaci připravit. Následkem toho se méně kvalitní materiál hromadí na skladech v obrovských množstvích, protože není vhodný pro recyklaci.

Pozice čínských úřadů je důkazem toho, že nekvalitní papír určený pro recyklaci, který pochází ze směsných sběrných systémů, nemůže být recyklován udržitelným způsobem. „Udržitelným“ je míněn každý aspekt tohoto slova: po technické, ekonomické, ekologické i sociální stránce:

Po technické stránce, protože recyklace nekvalitního materiálu je velmi obtížná. Úroveň nepapírových složek, který takový materiál obsahuje, způsobuje v procesu recyklace obrovské problémy.

Po ekonomické stránce, protože celkový proces recyklace – to znamená sběr, třídění a recyklace tohoto materiálu je mnohem méně efektivní než recyklace prostřednictvím systému separovaného sběru.

Po ekologické stránce, protože z třídění směsného materiálu vzniká mnoho dalšího odpadu, který je třeba dále separovat. A tyto materiály je na rozdíl od systému separovaného sběru nutno znovu zpracovat a ekologicky likvidovat, aby nedošlo k jejich dalšímu nepříznivému vlivu na životní prostředí.

Po sociální stránce, protože směsné systémy nepomáhají zvyšovat povědomí veřejnosti o péči o naše životní prostředí. Dá se říci, že „podporují“ lidi k tomu, aby se neúčastnili procesu efektivního využívání zdrojů, udržitelného způsobu života a oběhového hospodářství. Navíc ze směsného sběru vzniká nekvalitní papír pro recyklaci, který nelze v Evropě zpracovávat, nepříznivě ovlivňuje ekonomiku a vytváření dalších pracovních míst v hodnotovém řetězci recyklace papíru.

Evropský i český papírenský průmysl neustále vznáší své připomínky ohledně zavádění směsných sběrných systémů. Od samého počátku, kdy byly poprvé zavedeny, vyjádřil papírenský průmysl svůj nesouhlas a vysvětlil, že jsou přímo v rozporu s evropskými požadavky na vysoce kvalitní suroviny pro recyklaci a že maří snahy podporovat co nejlepší způsoby sběru papíru a tím i dosažení co nejlepších výsledků pro životní prostředí.

Papír pro recyklaci pocházející ze směsných sběrných systémů má potíže s plněním požadavků průmyslové normy EN 643, zavedené v roce 2000, která stanovuje Evropský seznam normalizovaných tříd papíru pro recyklaci.

Závěrem: 

Evropský i český papírenský průmysl je ochoten recyklovat jakýkoliv papír shromážděný vysoce kvalitními systémy separovaného sběru nebo třídění na zdroji, které splňují normy tohoto odvětví. Vzhledem k vyšší dostupnosti kvalitních surovin se evropský papírenský průmysl zavázal zvýšit v nadcházejících letech svou kapacitu recyklace, aby evropské společnosti poskytl možnost recyklovat veškerý obnovitelný papír spotřebovaný v Evropě. Za tímto účelem bude hlavním hnacím mechanismem transformace sběrných systémů na systémy separovaného sběru v zemích, kde separovaný sběr ještě není zaveden.

<< Předchozí Další >>