31.10.2016

Bez změny odpadové legislativy bude ČR nadále plýtvat

Název:  ČAOH - Bez změny odpadové legislativy bude ČR nadále plýtvat přírodními zdroji

Zdroj: Průmyslováekologie.cz    Autor: Pavel Mohrman   datum:  27.10.2016

odkaz:  http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/100423/caobh-bez-zmeny-odpadove-legislativy-bude-cr-nadale-plytvat-prirodnimi-zdroji.aspx

Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) vítá snahy o lepší primární separaci komunálního odpadu. Primární separace znamená třídění do žlutých (plasty), zelených (sklo), modrých (papír), hnědých (bioodpad), či případně jinak barevných kontejnerů. Právě v ní ČAObH spatřuje skutečný potenciál pro opětovné využití materiálů či druhotných surovin.

České odpadové hospodářství však v opětovném využití a recyklaci naráží na limity stávajícího zákona o odpadech, který bez dalších změn neumožní pro životní prostředí přijatelnější způsoby nakládání s materiály a odpady. ČAObH proto podporuje návrhy nových zákonů o odpadech a výrobcích s ukončenou životností, které Ministerstvo životního prostředí před dvěma týdny odeslalo do Legislativní rady vlády.

Nová legislativa zpřísňuje pravidla pro ukládání odpadů na skládky a lépe definuje odpady, které na skládku naopak ukládat možné je. Zároveň předpokládá zvýšení poplatků za skládkování odpadů, jež umožní přesun odpadů ze skládek směrem k vyšším stupňům hierarchie nakládání s odpady, např. recyklaci. Bez zdražení skládkování z důvodu jeho fatálních dopadů na životní prostředí (externalit) budou využitelné materiály nadále končit na těchto nejprimitivnějších zařízeních pro odstranění odpadů.

Pokud se však recyklační technologie díky zdražení skládkovacích poplatků stanou konkurenceschopnými vůči skládkám, odpady začnou proudit primárně k nim. Nebudou tak již směřovat na (díky zvýšeným poplatkům) v té době již drahé skládky. Na nich bude končit už pouze to, co na cestě po hierarchii nakládání s odpady nenajde jiné uplatnění - opětovné využití, materiálové či energetické využití, apod.

Konzervace skládkovacích poplatků na stávající (v evropském srovnání velmi nízké) úrovni znemožňuje cestu k recyklaci rovněž vytříděným odpadům po primární separaci, neboť uložení na skládku je levnější než recyklace. Kvůli tomu dnes může být recyklováno např. pouze 30-50% plastů, což znamená, že 50-70% plastů po vytřídění končí bez využití často opět na skládkách odpadů. "Dnešní stav je neudržitelným plýtváním přírodními zdroji," konstatuje předseda výkonného výboru ČAObH Milan Chromík.

Primární separace (třídění) je v České republice díky úsilí obcí a společnosti EKO-KOM, a.s. na velmi vysoké úrovni i ve srovnání s vyspělejšími ekonomikami na západ od nás. Její úsilí je však limitováno právě stavem současné české legislativy. Téměř polovina takto vytříděných odpadů totiž k recyklaci vůbec nedoputuje, protože je levnější se jich "zbavit" na skládkách odpadů. "Zvýšení poplatků za skládkování odpadů, jinak řečeno radikální omezení skládkování pomocí ekonomických instrumentů, je základním předpokladem pro lepší využívání materiálů a umožnění recyklace vytříděných odpadů. Praxe ze zahraničí nám ukazuje, že jinak se environmentálně nepřijatelnému skládkování nevyhneme," varuje Milan Chromík.

ČAObH zároveň varuje před statistickými manipulacemi s odpadovými toky ze strany skládkovacích společností. "Skládkaři mnohdy skládkovaný odpad vykážou jako odpad využitý. Jen zapomenou dodat, že takto "využitý" odpad je využíván na skládkách, a to za účelem, které ze své podstaty tyto materiály nejsou schopné plnit. Příkladem budiž např. použití biologických odpadů z jídelen a stravoven jako technologický materiál pro stavbu tělesa skládky. To je jako kdybyste si měli postavit dům ze slupek od brambor,"odhaluje Milan Chromík.

Jako naprosto klíčové tedy ČAObH vnímá znemožnění používání odpadů na skládkách pro jakékoliv účely, vyjma odpadů inertních. Mezi skládkaři už se totiž nahlas hovoří o obcházení zákazu skládkování pomocí využití odpadů na rekultivace skládek, ukládání odpadů jako technologických materiálů na zajištění skládky, příp. využívání odpadů na terénní úpravy, apod. Na skládku by se tedy měly dostat skutečně jen odpady, které prošly všemi stupni hierarchie nakládání s odpady, a to vč. energetického využití, které zajišťuje hygienizaci a stabilizaci odpadů, směřujících na skládky. Pouze tímto způsobem může být zajištěna minimalizace množství a objemů skládkovaných odpadů.

O ČAObH

Česká asociace oběhového hospodářství, z. s. (ČAObH) sdružuje české komerční i nekomerční subjekty, které spojuje především zájem o šetření primárních zdrojů a snižování negativních dopadů na životní prostředí či lidské zdraví. Řešení spatřuje obecně v prosazování principů oběhového hospodářství a konkrétně ve snižování množství nevyužitelných odpadů, které dnes masivně končí na skládkách. ČAObH chce na příkladech dobré praxe ukazovat, že odpad je zdrojem pro udržitelný rozvoj, nikoliv pro zisky skládkovacích společností.

ČAObH byla založena společnostmi Suez a Veolia, které jsou celosvětovými lídry v oblasti oběhového hospodářství, a Centrem environmentálních prohlášení, sdružující odborníky z vysokých škol, certifikačních organizací či výrobců.

<< Předchozí Další >>

 Recyklace v číslech: 

77,3%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
186 108 tun 
Plasty
201 131 tun 
Papír/Lepenka
505 659 tun 
Kovy
59 038 tun 
Dřevo
68 712 tun 
Nápojový karton
4 570 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,5%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
177 842 tun 
Plasty
196 222 tun 
Papír/Lepenka
494 137 tun 
Kovy
52 363 tun 
Dřevo
80 498 tun 
Nápojový karton
4 331 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
162 687 tun 
Plasty
152 445 tun 
Papír/Lepenka
453 029 tun 
Kovy
53 430 tun 
Dřevo
76 426 tun 
Nápojový karton
4 333 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
151 401 tun 
Plasty
146 408 tun 
Papír/Lepenka
450 726 tun 
Kovy
54 103 tun 
Dřevo
73 306 tun 
Nápojový karton
4 566 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
150 972 tun 
Plasty
140 282 tun 
Papír/Lepenka
432 467 tun 
Kovy
40 831 tun 
Dřevo
92 203 tun 
Nápojový karton
4 265 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
142 859 tun 
Plasty
152 622 tun 
Papír/Lepenka
384 225 tun 
Kovy
33 085 tun 
Dřevo
86 791 tun 
Nápojový karton
3 951 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 697 tun 
Plasty
127 338 tun 
Papír/Lepenka
360 273 tun 
Kovy
38 583 tun 
Dřevo
74 783 tun 
Nápojový karton
3 633 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,7%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
148 331 tun 
Plasty
128 324 tun 
Papír/Lepenka
346 067 tun 
Kovy
35 022 tun 
Dřevo
37 843 tun 
Nápojový karton
3 501 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
157 246 tun 
Plasty
123 206 tun 
Papír/Lepenka
322 803 tun 
Kovy
37 576 tun 
Dřevo
24 479 tun 
Nápojový karton
3 318 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
136 193 tun 
Plasty
119 433 tun 
Papír/Lepenka
335 803 tun 
Kovy
34 850 tun 
Dřevo
26 099 tun 
Nápojový karton
3 253 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
128 886 tun 
Plasty
113 161 tun 
Papír/Lepenka
327 578 tun 
Kovy
31 826 tun 
Dřevo
38 275 tun 
Nápojový karton
2 929 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,4%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
133 902 tun 
Plasty
113 459 tun 
Papír/Lepenka
343 325 tun 
Kovy
26 338 tun 
Dřevo
28 397 tun 
Nápojový karton
2747 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,1%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 613 tun 
Plasty
108 467 tun 
Papír/Lepenka
348 206 tun 
Kovy
21 251 tun 
Dřevo
31 107 tun 
Nápojový karton
2 359 tun 

 Recyklace v číslech: 

71,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
126 304 tun 
Plasty
98 883 tun 
Papír/Lepenka
335 347 tun 
Kovy
27 638 tun 
Dřevo
42 295 tun 
Nápojový karton
1 755 tun