„Teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR“

 Teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR lze považovat za podkladový materiál, který v souvislosti s transpozicí rámcové směrnice o odpadech je prvním pozitivním krokem od projednávání nepovedeného nového zákona o odpadech. K vypracování materiálu byla přizvána dotčená odborná veřejnost, přesto ke konečné verzi předložené ministerstvem životního prostředí máme následující připomínky:

Připomínky k textu:

Obecné: 

 1. materiál svým obsahem nelze považovat za celkové Teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR a změny v POH ČR a krajů a nového zákona o odpadech a o obalech
 2. v materiálu v samotném úvodu chybí harmonogram jednoznačného postupu pro zpracování jednotlivých etap Tezí a následných výstupů.
 3. v tezích se nehovoří o podstatném smyslu jejich vypracování. Tím měla být spolupráce odborné veřejnosti  na Tezích jako zásadách pro budoucí vypracování právních předpisů v odpadovém a obalovém hospodářství.
 4. v materiálu není obsažen doporučený postup z řad odborné veřejnosti a to ve dvou etapách:
  1.  zpracování v současné době pouze malé novely existujícího  zákona o odpadech ve smyslu splnění transpozice Rámcové směrnice o odpadech EU
  2. teprve následná příprava a zpracování těchto Tezí přes zpracování do záměrů jednotlivých zákonů a následného zpracování vlastních textů návrhů zákonů
 5. vzhledem k trvajícím zásadním původním připomínkám z řad odborné veřejnosti k předloženému novému zákonu o odpadech nepřináší takto pojaté a předložené teze pozitivní řešení pro návrh zcela nové zákonné úpravy
 6. v tezích chybí zásadní návrh již předloženého řešení nevelké novely existujícího zákona pro splnění transpozice předpisů EU
 7. chybí opakované doporučení k nastolení standardního postupu v předložení zcela nového textu zákona o odpadech a následně event. o obalech i s doporučenými termíny, bez vracení se k odmítanému dříve předloženému textu  návrhu zákona o odpadech ze strany MŽP 
 8. text vynechává zmínky v rámci průběhu procesů zpracování a hierarchie nakládání s odpady významu pojmu druhotná surovina – výrobek ( forma vyvedení zpracovaného odpadu do výrobku)
 9. materiál vynechává zcela dohodu všech jednání  o zachování stabilizace odděleného sběru KO s důrazným upozorněním na nesystémové vstupy (např. zálohování odpadu apod.) s doporučením pro případné uvažované změny vždy provádět důslednou analýzu všech hledisek od environmentálních, ekonomických, sociálních až k využití diskuze s odbornou veřejností
 10. v rámci textu na straně 7 jde patrně o chybu kdy hlavní princip má být nahrazen následnými texty. ..doporučujeme vypustit slova … Nahradit následným… Vlastní text následného návrhu likvidace směsného KO jde svým obsahem v principu mimo záměr energetického využití směsných odpadů
 11. živnostenský odpad – úvaha o více jak 30% živnostenského odpadu končícího v KO systému obcí bez evidence, není zřejmý význam této informace v souvislosti s výší recyklace KO
 12. obalové odpady – str. 14 – 15, návrh na zavedení povinnosti vytvoření rezervního fondu pro členy  AOS, je především v době krize výrazným zvýšením poplatků obalářským a nápojářským společnostem. Navrhujeme proto při ev. zavedení rezervního fondu jeho rozsah pouze v  max. 6 ti měsíců s tím, že jeho první naplnění může být realizováno během následujících tří let od účinnosti zákona.

S přátelským pozdravem                                                                                                                           Mgr. Jan Bláha

                                                                                                                                                                        tajemník CICPEN