Parlament a seminář k zákonu o odpadech a zákonu o obalech

Navrhovaný program byl zajímavým a především velmi ambiciózním. Ukázalo se však, že příliš témat na jedno odpoledne není ideálním a tak nakonec se seminář týkal pouze úvah o dalším možném vývoji v oblasti novely zákona o odpadech a situace v odpadovém hospodářství z pohledu hlavního přednášejícího ČAOH. (České asociace odpadového hospodářství). Účast zástupců této asociace byla přítomna ve vysokém počtu. Zastoupení další odborné veřejnosti bylo velmi sporadické. Přítomen byl pouze zástupce sdružení CICPEN a SMO (Svazu měst a obcí ČR). Chyběla i přítomnost úředníků dotčených ministerstev a to MŽP, MPO a MZ. 

Seminář uvedl a provázel pan poslanec Mgr. Tomáš Úlehla, místopředseda Výboru pro životní prostředí. Hlavní a jediná přednáška byla prezentována zástupci ČAOH. Tito ve své přednášce poukazovali z pohledu ČAOH na možný budoucí legislativní a faktický vývoj v oblasti zákona o odpadech. 

Ze strany ČAOH se jednalo o poměrně podrobnou prezentaci problematiky s poukázáním na možná rizika a negativní aspekty související s vytvářením ISNKO (Integrovaný systém v nakládání s komunálními odpady) v jednotlivých krajích.Podle prezentace ČAOH se má jednat o centralizovaný systém řízení toků odpadů, který povede ke zdražení poplatků za odpadové hospodářství všem občanům ČR. Dále, že se bude jednat o omezení volného trhu a zásadní zhoršení konkurenčního prostředí. Pro tato svá konstatování zástupci ČAOH uváděli v prezentaci sérii dat a srovnání. Bohužel řada dat, způsob prezentace a podání informací neměla relevantní podklady a vycházela z dohadů a možných chování s tím, že každá navrhovaná změna a zde především ISNKO se jeví z pohledu ČAOH špatnou. Bohužel,přednáška se tímto směrem odvíjela. Ukázalo se tak, že i dobře míněný seminář nemůže být prezentací pouze jedné skupiny podnikatelů a nelze potom hovořit o poskytnutí průřezové informovanosti poslaneckého sboru a nabídnout tak k rozvaze skutečnou analýzu dopadů změn v legislativě pro veškerou odbornou průmyslovou veřejnost, ale i obce a občana. 

Toto konstatování v rámci diskuze přednesl zástupce CICPEN s tím, že předpokládáme jako plátci do systému AOS pokračování nastoleného tématu s rozšířením pro ostatní dotčená sdružení, asociace a svazy jejichž se daná problematika dotýká. Zároveň poukázal na souvislost s dalšími úpravami zákonů o obalech a směrnicemi EU a připravovaném I. draftu POH ČR s tím, aby na příští jednání zástupci MŽP předložili podrobnější informace k předkládaným tématům. Jak přítomní poslanci, tak zástupci ČAOH a SMO se ve svých vystoupeních shodli a výbor životního prostředí požádá o doplnění informací MŽP. 

Předpokládáme, želzetak hovořit o výsledku semináře, jehož závěry jsou příslibem dalšího jednání nad problematikou plánů odpadového hospodářství v ČR a dopady úprav jednotlivých zákonů. Očekáváme, že bude zohledněna jak ekologická tak i ekonomická udržitelnost systému v nakládání s odpady s minimálními finančními dopady na každéhoobčana.