22.08.2016

EU podpoří oběhové hospodářství částkou přes 50 miliard eur

Název: EU podpoří oběhové hospodářství částkou přes 50 miliard eur

Zdroj: naše-voda.cz, Autor: Aśz Čr. Nina Havlová,  datum:  19.08.2016,  odkaz: http://www.nase-voda.cz/eu-podpori-obehove-hospodarstvi-castkou-pres-50-miliard-...

Akční plán EU pro oběhové hospodářství byl námětem nedávného jednání v Bruselu, kterého se mimo jiné zúčastnili představitelé Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR). Akční plán se totiž dotýká zemědělského hospodaření, ale i nakládání se zdroji vody.

Rada EU představila akční plán pro oběhové hospodářství. Cílem je snížit množství odpadu a přispět k dlouhodobému udržení hodnoty přírodních zdrojů. Akční plán není jediným dokumentem, který EU do dnešní doby ohledně oběhového hospodářství vyprodukovala a do tématu se zapojují všechny instituce EU. Udržitelnost přírodních zdrojů je i světovým cílem. V akčním plánu pro oběhové hospodářství je zdůrazněna důležitost odpadové hierarchie, která začíná zvýšenou prevencí vzniku odpadu, pokračuje přípravou pro opětovné využití odpadu a recyklaci a končí minimalizací nákladů na zacházení s odpadem díky významnému snížení odpadu na skládce.

Oběhové hospodářství nabízí obrovský potenciál v oblastech udržitelného růstu, konkurenceschopnosti EU, nových pracovních příležitostí, snížení závislosti EU na neobnovitelných zdrojích, dosažení úspor zdrojů a energií a zmenšení ekologické stopy. V neposlední řadě oběhové hospodářství podporuje místně vyprodukované potraviny, předchází a minimalizuje produkci odpadu, chrání přírodu a přírodní kapitál, posiluje ekologickou odolnost a snižuje emise skleníkových plynů. V zemědělství, lesnictví a potravinovém řetězci se oběhové hospodářství týká třech stěžejních témat: biomasy, hnojiv a plýtváním potravin.

Biomasa jako jediná je hlavní pilíř pro oběhové hospodářství bio-ekonomiky a energetický obrat. Naproti fosilním materiálům (ropa, uhlí, uranové jádro…) biomasa má výhodu, že uzavírá koloběh uhlíku, je obnovitelná a má úsporný potenciál uhlíku ve výrobě.

Organická hnojiva a residua z hnojiv jsou dalšími prioritami. Udržitelné využití živin z organických hnojiv a recyklace živin snižuje závislost na dovozu a zvyšuje efektivitu zdrojů. Mimo jiné společné environmentální cíle jsou spojené s ochranou klimatu, snížením oxidu uhličitého nebo kontrolou kvality ovzduší.

Plýtvání potravin vzniká na úrovni maloobchodní, spotřebitelské, a na úrovni výrobního a dodavatelského řetězce. EU odhaduje kolem 100 milionů tun potravin za rok, které jsou vyhozeny v rámci celého řetězce, což je více než 180 kg/rok na obyvatele.

Rada EU unie připomíná několik událostí, které se vztahují k oběhovému hospodářství, a zmiňuje následující závazky:

Evropská strategie 2020 pro chytrý a udržitelný růst, který přijala Evropská rada 17. června 2010

„Žít dobře v rámci limitů na naší planetě“ – 7. Akční program pro životní prostředí zaměřený na účinné využívání zdrojů, zelenou a konkurenčně schopnou nízkouhlíkovou ekonomiku

Zpráva Evropského parlamentu pro účinné využívání zdrojů směrem k oběhovému hospodářství

Valné shromáždění OSN ze dne 25. září 2015: Přeměna našeho světa – agenda 2030 pro udržitelný rozvoj a dohoda o změně klimatu (COP v Paříži) a řada dalších

Legislativní návrh týkající se zacházení s odpadem má jasně definované cíle pro jeho redukci a způsoby, jak dosáhnout vyššího stupně recyklace. Klíčové prvky přepracovaného návrhu pro odpady zahrnují:

recyklaci bio odpadu o 65 % do roku 2025

redukci plýtvání potravin o 50 %,

zjednodušení a zlepšení metody pro výpočet podílu recyklování v rámci EU,

využívání biomasy pro dekarbonizaci naší ekonomiky,

nahrazení minerálních hnojiv z 25 % hnojivy organickými do roku 2025 (dopad zejm. na výrobce hnojiv)

Oběhového hospodářství se také významně dotýká opětovnému využití vody. Voda v potravinovém řetězci se často používá k výrobě mléka, sýrů, a jiných produktů, a po jejím využití se stává odpadem. Znovuvyužití odpadní vody a recyklace živin je nezbytná, abychom předešli jejím ztrátám. Specifické opatření na podporu opětovného využití a stimulace průmyslové symbiózy je důležité pro využití vedlejšího produktu v navazujícím průmyslu jako primárního materiálu. Např. zpracovatelský průmysl produkuje nadměrné množství tepla, přitom toto teplo může být využité na ohřev vody ve výrobním procesu jiného produktu.

Navrhnutá opatření by měla přispět k uzavření cyklu životnosti produktů prostřednictvím efektivnější recyklace a opětovného využití, a přinést benefity pro zemědělství, životní prostředí a ekonomiku. Oběhové hospodářství EU podpoří v rámci PRV finanční částkou 51,1 miliard Euro.

<< Předchozí Další >>

 Recyklace v číslech: 

77,3%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
186 108 tun 
Plasty
201 131 tun 
Papír/Lepenka
505 659 tun 
Kovy
59 038 tun 
Dřevo
68 712 tun 
Nápojový karton
4 570 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,5%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
177 842 tun 
Plasty
196 222 tun 
Papír/Lepenka
494 137 tun 
Kovy
52 363 tun 
Dřevo
80 498 tun 
Nápojový karton
4 331 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
162 687 tun 
Plasty
152 445 tun 
Papír/Lepenka
453 029 tun 
Kovy
53 430 tun 
Dřevo
76 426 tun 
Nápojový karton
4 333 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
151 401 tun 
Plasty
146 408 tun 
Papír/Lepenka
450 726 tun 
Kovy
54 103 tun 
Dřevo
73 306 tun 
Nápojový karton
4 566 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
150 972 tun 
Plasty
140 282 tun 
Papír/Lepenka
432 467 tun 
Kovy
40 831 tun 
Dřevo
92 203 tun 
Nápojový karton
4 265 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
142 859 tun 
Plasty
152 622 tun 
Papír/Lepenka
384 225 tun 
Kovy
33 085 tun 
Dřevo
86 791 tun 
Nápojový karton
3 951 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 697 tun 
Plasty
127 338 tun 
Papír/Lepenka
360 273 tun 
Kovy
38 583 tun 
Dřevo
74 783 tun 
Nápojový karton
3 633 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,7%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
148 331 tun 
Plasty
128 324 tun 
Papír/Lepenka
346 067 tun 
Kovy
35 022 tun 
Dřevo
37 843 tun 
Nápojový karton
3 501 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
157 246 tun 
Plasty
123 206 tun 
Papír/Lepenka
322 803 tun 
Kovy
37 576 tun 
Dřevo
24 479 tun 
Nápojový karton
3 318 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
136 193 tun 
Plasty
119 433 tun 
Papír/Lepenka
335 803 tun 
Kovy
34 850 tun 
Dřevo
26 099 tun 
Nápojový karton
3 253 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
128 886 tun 
Plasty
113 161 tun 
Papír/Lepenka
327 578 tun 
Kovy
31 826 tun 
Dřevo
38 275 tun 
Nápojový karton
2 929 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,4%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
133 902 tun 
Plasty
113 459 tun 
Papír/Lepenka
343 325 tun 
Kovy
26 338 tun 
Dřevo
28 397 tun 
Nápojový karton
2747 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,1%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 613 tun 
Plasty
108 467 tun 
Papír/Lepenka
348 206 tun 
Kovy
21 251 tun 
Dřevo
31 107 tun 
Nápojový karton
2 359 tun 

 Recyklace v číslech: 

71,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
126 304 tun 
Plasty
98 883 tun 
Papír/Lepenka
335 347 tun 
Kovy
27 638 tun 
Dřevo
42 295 tun 
Nápojový karton
1 755 tun