27.01.2018

Strategie pro plasty - komise EU 16.1.2018

Evropská komise zveřejnila Strategii pro plasty

Publikováno:

25. 1. 2018

Autor:

31200 Odbor průmyslové ekologie

Evropská komise zveřejnila 16. ledna 2018 dlouho očekávanou Strategii pro plasty.

  Plasty jsou v současné době velmi používaným materiálem, ať už se jedná o obaly, izolace, výrobky pro automobilový či letecký průmysl nebo zemědělství a další. Tyto plastové výrobky se po skončení své životnosti dosud stávaly odpadem. To je však trend, který již dále není udržitelný.

Každoročně se v Evropě vyprodukuje přibližně 25,8 milionu tun plastového odpadu.  K recyklaci se shromáždí méně než 30 % tohoto odpadu. Zároveň přetrvává vysoká míra skládkování (31 %) a spalování (39 %) plastového odpadu, a i když se počet skládek za poslední desetiletí snížil, spalování se zvyšuje. Také poptávka po recyklovaných plastech je v současnosti v Evropě velice nízká a dosahuje přibližně jen 6 % poptávky po plastech.  Proto se většina vytříděného plastu vyváží ke zpracování do zemí mimo Evropskou unii.

Asi největším problémem je narůstající znečištění vod moří a oceánů plastovým odpadem. V EU se dostane do oceánů každý rok 150 000 až 500 000 tun plastového odpadu, který končí ve zranitelných oblastech například Středozemního moře. Dalším problém, který je třeba řešit, jsou tzv. mikroplasty. Jedná se o drobné částice, jejichž velikost nepřesahuje 5 milimetrů. Mikroplasty nejčastěji vznikají jako úlomky a fragmenty z různých plastových výrobků, mnoho mikroplastů je přidáváno například do kosmetických výrobků (zubní pasty apod.).  Tyto malé částice se obtížně odstraňují z odpadních vod, neboť současné technologie je nedokáží dostatečně efektivně oddělit a dostávají se tak přímo do životního prostředí. Malá velikost umožňuje vodním živočichům je přijímat s potravou a mikroplasty se tak stávají součástí potravního řetězce s dosud neznámými dopady.

Proto už v roce 2015 označila Evropská komise v Akčním plánu EU pro oběhové hospodářství plasty jako klíčovou prioritu. Komise přijala závazek připravit strategii, která se bude plasty zabývat v celém jejich životním cyklu. Výsledkem je Strategie pro plasty, která představuje základní vizi nového pohledu na plasty v oběhovém hospodářství. Je nezbytné zaměřit se na výrobu a používání plastů, aby plastové výrobky již od svého vzniku respektovaly principy oběhového hospodářství/cirkulární ekonomiky – tedy byly opětovně použitelné, opravitelné a recyklovatelné. Do roku 2030 mají být všechny používané plasty buď opětovně použitelné, nebo recyklovatelné. Recyklace rovněž přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů a sníží závislost zemí EU na importu fosilních paliv. Dalším úkolem je snížit únik plastů a mikroplastů do životního prostředí.

Plný text Strategie pro plasty v českém jazyce naleznete v odkazu pod tímto článkem, stejně jako text příloh, které obsahují přehled budoucích opatření k provádění Strategie na úrovni EU a jednotlivých členských zemí.

Strategie pro plasty

Strategie pro plasty - příloha 

<< Předchozí Další >>