08.04.2016

Stanovisko CICPEN k novele zákona o obalech

Vnímáme pozitivně zapracování našich připomínek k tématu odnosných tašek.

Zároveň však upozorňujeme, že potřeba vzniku této novely vychází z řešení problematiky odnosných tašek v souvislosti s omezováním jejich spotřeby.  Řeší tak implementaci  směrnice EU 2015/720, která upravuje omezení spotřeby lehkých odnosných plastových nákupních tašek.  V rámci rozdílové tabulky a vypořádání  opět obsahuje toto téma.  Doplněný návrh novely o úpravu tab. č. 3 se stanovením dalších recyklačních cílů do roku 2020 není součástí implementace a odvolává se pouze na tzv. uvedení tabulky do souladu již schválených cílů v POH ČR.

Toto  řešení považujeme za neodpovídající  stávající realitě.  Navrhujeme vypuštění nové tab. přílohy č.3 z návrhu z novely.

Doporučujeme : Pouze doplnit následující text ke stávající tab.č.3 ve znění:

Od 1.1.2017 musí být v každém kalendářním roce dosaženo míry recyklace a celkového využití obalového odpadu v rozsahu stanoveném pro rok 2016.

Tento text by byl jediným doplněním k stávající tab. č.3.  Jedná se o jednoduché doplnění stávající tab. č.3.  bez dalších úprav a momentálního rozšiřování cílů pro další roky.

Návrh tak  řeší reakci  na projednávání oběhového hospodářství v rámci komise a Parlamentu EU.  Kdy lze očekávat v letošním roce schválení dotčené nové směrnice na obaly a obalové odpady  s novými recyklačními cíli pro další období.   Budoucí povinnost implementace cílů do našeho právního řádu. Vypouští tak nadbytečnou novelu z pohledu časovosti přijímaných návrhů.  Zároveň řeší i problém jak dál po roce 2017 v ČR  do doby než bude přijata nová směrnice EU.

Zároveň  jsme nuceni konstatovat, že samotné zdůvodnění nutnosti úpravy v příloze č.3 rozšířením cílů do roku 2020  v této novele je zavádějící.  Zvláště zdůvodnění v části důvodové zprávy  kapitola - 2.3  směrem k podnikatelskému prostředí, obcím a občanům  neodpovídá realitě a není  důvodné. V žádném případě by nemohlo dojít k zhroucení trhu a systému AOS.

Je však zajímavé, že v samotném návrhu v textu vládní předlohy u přílohy č. 3 je použita podobná věta, kterou jsme navrhovali viz výše k stávající tab.č.3. Zde navrhovatel řeší velmi podobně co nastane po roce 2020. 

Dále v této souvislosti připomínáme, že stanovení cílů  pro rok 2020 v jednotlivých komoditách obsažené v POH ČR  je zbytečně ambiciózní, kdy navržené cíle doporučujeme v celé tabulce snížit o 5% z důvodů zachování si flexibility ve prospěch nejen našeho průmyslu a schopnosti občanů třídit, ale i schopnosti vyrovnat se strhem komodit a jeho možnými výkyvy.

<< Předchozí Další >>